Felhasználási feltételek
1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen „Felhasználási feltételek” a http://tars.alfa-omega.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a http://tars.alfa-omega.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.
 
2. Érintett felek
Szolgáltató: Alfa-Omega Társkereső üzemeltetője, Farkas Antal.
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során „tag”. Felhasználó csak természetes személy lehet.
 
3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása
A http://tars.alfa-omega.hu oldal on-line társkereséshez nyújt felületet, és ehhez kapcsolódó közösségi szolgáltatásokat nyújt.
 
4. A Felhasználási feltételek módosítása
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja.
 
5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció
Az oldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Regisztrálni, így a közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. A regisztrációs lapon megjelölt adatokat kötelező megadni.
A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.
 
6. Jelszó-használat, biztonság
A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:
−   Ha a jelszó nem a felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),
−   Ha a jelszó hat karakternél hosszabb,
−   Ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.
A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az „Elfelejtett jelszó?” használatát követően a szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.
 
7. A regisztráció törlése
A felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. A regisztráció törlése a „Fiókbeállítások” menüpont alatt lehetséges.
 
8. Az oldal szolgáltatásai
A regisztrációt követően a felhasználó jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.
Profil létrehozása: A felhasználó szabadon hozhatja létre saját profilját, adhatja meg adatait.
Képfeltöltés: A felhasználó saját adatlapjára feltölthet fényképeket. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a feltöltést feltételekhez kösse, különösen a fájlok méretét, formátumát illetően. A profilkép kiválasztásával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy fényképe az oldalon megjeleníthető legyen azoknak a felhasználóknak is, akik nincsenek regisztrálva, vagy épp bejelentkezve az oldalra.
Közösségépítés: A felhasználó jogosult a többi felhasználó között megadott szempontok alapján keresni, a felhasználókat barátnak jelölni, a számára adott jelölést elfogadni, a felhasználónak jelzést (pl. „puszit”) küldeni. A barátnak jelölés elfogadásával az érintettek megjelennek egymás kapcsolati listájában. A felhasználó jogosult tiltólistára tenni.
Levelezés: A felhasználó jogosult más tagokkal levelezni. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.
Egyéb szolgáltatások: A szolgáltató folyamatosan törekszik olyan szolgáltatások bevezetésére, amelyek a felhasználók számára az oldal használatát egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik. Ennek érdekében az oldalt olyan szolgáltatásokkal próbája bővíteni, amelyek elősegítik a hatékony, informatív használatot.
 
9. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
−   Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
−   Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;
−   Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
−   Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
−   Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
−   Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
−   Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
−   Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
−   Tartózkodni körlevelek küldésétől;
−   Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
−   Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:
−   Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
−   Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
−   Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
−   Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
−   Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.
 
10. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 
11. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
 
12. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a http://tars.alfa-omega.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.
 
13. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.
 
14. Az Alfa-Omega Társkereső oldalon közölt cikkekről
Az  Alfa-Omega Társkeresőn bármilyen feltöltést, hozzászólást csak regisztrált felhasználó tehet meg; a regisztrált tagok elfogadják és betartják az alábbi szabályzatot, illetve elfogadják, hogy azok be nem tartása esetén az Alfa-Omega Társkereső üzemeltetője a feltöltött tartalmat, a hozzászólást, vagy a regisztrációt törölhetik.
14/a - Az Alfa-Omega Társkeresőn regisztrált felhasználói cikkszerkesztői jogosultsággal rendelkeznek, vagy tartalom beküldésére jogosultak. Az Alfa-Omega Társkereső a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. A rendszeresen jogsértő tartalmat közzétevő felhasználó regisztrációját az Alfa-Omega Társkereső törölheti. Ebből a szempontból jogsértő a tartalom, ha annak eltávolítását a jogosult kéri, és a kérésnek az Alfa-Omega Társkereső helyt ad. Az Alfa-Omega Társkereső csak a közzététel helyét - a tárhelyet - biztosítja. A közzétett cikkeket az Alfa-Omega Társkereső nem ellenőrzi, azok írására, tartalmára, gyakoriságára, illusztrálására, egyéb jellemzőire nézve semmilyen ajánlást, megbízást nem ad. A felhasználók az így írt cikkeikért ellenszolgáltatásra nem tartanak igényt.
15. A tartalmi felelősség kérdése
Minden cikkért, üzenetért, csatolásért (kép, hang, videó és egyéb média) a hozzászólás írója vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget; az Alfa-Omega Társkereső üzemeltetője nem vállal felelősséget - saját hozzászólásaikon kívül - a fórumra / cikkekben elhelyezett üzenetekért, csatolásokért (kép, hang, videó és egyéb média).

16. Szerzői jogok védelme
 Az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az Alfa-Omega Társkereső által tárhelyszolgáltatóként hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti, felhívhatja az Alfa-Omega Társkeresőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Az Alfa-Omega Társkereső igyekszik az ilyen kérdéseknek a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni, a jogosulttal a jogsértés megszüntetésében, orvoslásában együttműködni.

17. IP cím megőrzésének feltételei
A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

18. Jogsértő tartalom megszüntetése
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait.

19. Hírlevél és reklám e-mail
A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.